fbpx

AKCIJAS NOTEIKUMI

AKCIJAS NOTEIKUMI

Akcija „Lieto jebkuru Borealis Latvija bērnu atrakciju iekārtu, kura ir aprīkota ar Nayax karšu termināli, visā Latvijā 3 braucienu vērtībā, par tiem norēķinoties izmantojot Monyx Wallet aplikāciju, un 4. braucienu saņem bezmaksas“ (turpmāk – akcija) notiek no 02.01.2023. līdz 02.03.2023. un to organizē Borealis Latvija (turpmāk – organizators).
Vienotais reģistrācijas numurs: 40203256640
Tālrunis: +371 25474941
E-pasts:  campaign@borealislatvija.lv

Akcijas periods: 08.01.2023. – 09.03.2023.

Akcijas norises teritorija: Latvijas Republika

Akcijas norises kārtību organizators nosaka šajos noteikumos. Visi akcijas laikā pieņemtie organizatora lēmumi ir galīgi un saistoši visiem akcijas dalībniekiem.

Akcijas norises laikā, lietojot jebkuru Borealis Latvija bērnu atrakciju iekārtu, kura ir aprīkota ar Nayax karšu termināli, 3 braucienu vērtībā visā Latvijas teritorijā norēķinoties par braucieniem ar Monyx Wallet, tiks izsniegts kupons Monyx Wallet aplikācijā, ar kuru var saņemt bezmaksas bērnu atrakciju iekārtas, kura aprīkota ar Nayax karšu termināli, lietošanu 1 (viena) brauciena apmērā.

Akcijā piedalās visas Borealis Latvija bērnu atrakciju iekārtas, kuras ir aprīkotas ar Nayax karšu termināli.

Par katriem 3 akcijas laikā iegādātajiem braucieniem izmantojot Monyx Wallet aplikāciju Borealis Latvija bērnu atrakciju iekārtās akcijas dalībniekiem ir tiesības saņemt vienu kuponu.

Akcijas dalībniekiem izsniegtais kupons pēc dalībnieka pieprasījuma netiks aizstāts ar cita veida preci vai pakalpojumu, kā arī akcijas dalībniekam preces vērtība netiks izmaksāta skaidrā naudā.

Nepārvaramas varas (force majeure) apstākļu gadījumā organizatoram ir vienpusējas tiesības atcelt akciju un akcijas dalībniekiem neizsniegt kuponus, par to nekavējoties paziņojot Borealis Latvija mājaslapā.

 

Visi saistībā ar akciju radušies strīdi tiek risināti saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

Akcijas kuponi derīgi līdz 10.03.2023.

Visas pretenzijas par akcijas organizēšanu un/vai īstenošanu ir jāpaziņo akcijas organizatoram rakstiskā veidā pa e-pastu: campaign@borealislatvija.lv vai zvanot uz kontakttālruni +371 25474941