Privātuma noteikumi

Personas datu aizsardzības nosacījumi

Doto personas datu aizsardzības nosacījumu mērķis ir aizsargāt potenciālo, bijušo un esošo Borealis Holding OU (turpmāk Borealis) klientu privātumu. Mēs atzīmēsim attiecīgus principus, kas attiecas uz Klientu Datu vākšanu, izmantošanu, publicēšanu, pārsūtīšanu un uzglabāšanu.
Borealis darbojas saskaņā ar Privātuma noteikumiem, ES Vispārīgās datu aizsardzības regulu, kā arī Igaunijas Republikas spēkā esošiem tiesību aktiem, kas regulē personas datu izmantošanu un aizsardzību.
Mēs rūpējamies par Jūsu privātumu un personiskās informācijas drošību.

  1. Apzīmējumi

1.1. Klients – fiziska persona, kas iegādājās preci vai kas izmanto piedāvātos garantijas un remonta pakalpojumus.
1.2. Klientu personiskā informācija – tie dati, kas attiecas uz fiziskas personas identifikāciju, neatkarīgi no informācijas formas. Personas dati ietver, piemēram, klienta vārdu, dzimumu, vecumu, personas kodu, e-pasta adresi, dzīvesvietu, tālruņa numuru, bankas konta datus, ienākumu informācija, bildes un video.
1.3. Personas datu apstrāde – jebkura darbība, kas saistīta ar personas datiem, tostarp datu vākšana, uzglabāšana, pārveidošana utt.
1.4. Datu apstrādātājs  – Borealis Holding OÜ, sabiedrība ar ierobežotu atbildību, kas reģistrēta saskaņā ar Igaunijas Republikas likumiem, reģistra kods 11100242, atrašanās vieta Valukoja 7/2, Tallina, Harju apgabals, 11415, Igaunija, e-pasta adrese info@borealis.ee un tālruņa numurs +372 56 252 411.
1.5. Pilnvarots datu apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, valsts iestāde, aģentūra vai jebkura cita iestāde, kas apstrādā personas datus datu apstrādātāja vārdā.

  1. Apstrādes Principi

Borealis rūpējas, lai Klientu personas dati ir konfidenciāli, tāpēc ir tik būtiski nodrošināt tiem aizsardzību saskaņā ar Klientu datu apstrādes likumu.
2.1. Datu apstrāde ir likumīga, godīga un caurspīdīga.
2.2. Personas datus vāc un apstrādā saskaņā ar skaidri definētiem un likumīgiem mērķiem.
2.3. Datu apstrādātājs ievāc tikai tos personas datus, kuri ir aktuāli, svarīgi un nepieciešami.
2.4. Ievāktie personas dati nepieciešamības gadījumā tiks atjaunināti. Tie dati, kas ir neprecīzi, tiks nekavējoties dzēsti vai laboti.
2.5. Personas dati tiks uzglabāti formā, kas ļauj identificēt Klientu tikai tad, kad dati tiek apstrādāti.
2.6. Personas dati ir apstrādāti veidā, kas nodrošina pienācīgu personas datu drošību, tostarp aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu apstrādi, nejaušu datu nozaudēšanu, iznīcināšanu vai bojājumu, izmantojot atbilstošus tehniskus pasākumus.

  1. Apstrādes Mērķi

Borealis apstrādā Klienta personas datus līguma ietvaros, pamatojoties uz likumīgām interesēm vai juridiska pienākuma izpildi. Borealis apstrādā personisko informāciju, ko Klients sniedz brīvprātīgi un ar Klienta piekrišanu.
Personiskā informācija ietver: vārdu, uzvārdu, tālruņa numuru, dzimšanas datumu, personas kodu, adresi (iela, mājas numurs, dzīvokļa numurs, pilsēta, novads, pasta indekss), e-pasta adrese, piegādes metode, maksājuma metode, lai iegādāties preces un pakalpojumus.
Borealis apstrādā Klientu personisko informāciju:
3.1. Lai noslēgt un izpildīt pārdošanas līgumu ar Klientu gan birojā, gan Interneta veikalā, kā arī rēķinu izsūtīšanai, ir nepieciešama sekojoša informācija:
Klienta vārds un uzvārds, tālruņa numurs, e-pasta adrese, maksājuma metode, iegādāto preču un pakalpojumu nosaukums, kā arī to cena un piegādes veids.
3.2. Ja Klients piesakās patēriņa kredītam, tad Borealis apstrādā Klienta iesniegtos personas datus, lai nosūtīt pieteikumu kredītdevējam, kas veiks pēcapmaksu. Lai nodrošināt tiesības un pienākumus, kas saistīti ar pēcapmaksas līgumu un saistību izpildi, kas attiecas uz maksājuma līguma nomaksu. Papildus 3.1. punktā minētajiem personas datiem papildus jānosūta sekojošu informāciju:
Klienta personas kods, dokumenta numurs, apgādājamo skaits, ģimenes stāvoklis, izglītība, darba devējs, amata nosaukums, darba laiks, ienākumi, ienākumu avots, dati par kredīta un līzinga saistībām (tostarp aizdevuma devēja vārdu, atbildības bilance, ikmēneša maksājuma summa), mājokļa veids, pirmā depozīta summa, atbilstošais atmaksas datums, atbilstošais līguma periods, aptuvens ikmēneša maksājums, piekrišana pieprasīt fondēto pensijas reģistru, informācija par Klienta ģimenes locekļu vai tuvu radinieku saistība ar valsts funkciju izpildi.
3.3. Borealis preču pirkšana un piegāde.
Ja Klients izvēlas saņemt preci pakomātā, veikalā vai ar kurjerpastu, Borealis ir tiesības nosūtīt Klienta personas datu pakalpojuma sniedzējiem tādā apjomā, kāds ir nepieciešams preču piegādei Klientam.
3.4. Personas dati, kas minēti punkta 3.1. tiks apstrādāti, lai nosūtīt Klientam paziņojumu par noslēgto vai parakstīto pārdošanas līguma izpildi, vai atbildēt uz pieprasījumu par produktu klāstu un to izmaksām;
3.5. Klientu apkalpošanas, ierīces tehniskās apkopes vai garantijas un remontdarbu laikā tiks apstrādāti 3.1. punkta minētie personas dati
3.6. Borealis tirdzniecības birojos izdod sertifikātus, kas saistīti ar preču apdrošināšanu vai garantijas perioda pagarināšanu, tiks apstrādāti 3.1. punkta minētie personas dati;

3.7. Borealis ir Personiski datu apstrādātājs, kas nodod maksājuma veikšanai nepieciešamos personas datus parādpiedziņas iestādei Maksekeskus AS.

  1. Uzglabāšanas principi

Borealis uzglabā personas datus tik ilgi, kamēr tie ir nepieciešami apstrādes nolūkiem, bet ne ilgāk kā ar likumā noteikto ilguma termiņu.
4.1. Ja Borealis vēlas uzglabāt personisko informāciju ilgāk, nekā tas ir nepieciešams, Borealis padarīs personas datus anonīmus, lai Klientu nevar identificēt.

  1. Klientu tiesības

5.1. Tiesības piekļūt saviem datiem.
5.2. Tiesības labot datus.
5.3. Tiesības ierobežot personas datu apstrādi.
5.4. Tiesības pārsūtīt datus.
5.5. Tiesības uz datu dzēšanu.
5.6. Tiesības iebilst.
Borealis atbild uz Klientu pieprasījumiem bez liekas kavēšanās, bet ne vēlāk kā vienu mēnesi pēc Klienta pieprasījuma saņemšanas. Nepieciešamības gadījumā šo termiņu var pagarināt par diviem mēnešiem, ņemot vērā pieteikuma sarežģītību, tad Borealis informē Klientu par jebkuru pagarinājumu un par kavēšanās iemesliem viena mēneša laikā pēc pieprasījuma saņemšanas. Ja Klient iesniedz pieteikumu elektroniski, informācija arī tiks sniegta elektroniski, ja vien Klient nepieprasīs citu informācijas saņemšanas metodi. Turklāt Klientam ir tiesības jebkurā laikā vērsties Datu aizsardzības inspekcijā vai tieša, ja tiek pārkāptas viņa tiesības.

  1. Drošība

Borealis piemēro visas iespējamās piesardzības metodes (tostarp administratīvas, tehniskas un fiziskas rīcības), lai aizsargāt Klientu personas datus. Piekļuve datu apstrādei ir atļauta tikai pilnvarotām personām. Gadījumā, ja Klientam ir aizdomas, ka Personas datu aizsardzības noteikumos aprakstītie personas datu aizsardzības noteikumi ir pārkāpti un/vai pastāv datu noplūdes risks trešajām personām, mēs lūdzam Klientu informēt Borealis nekavējoties.
6.1. Lai nodrošināt personas datu apstrādes aizsardzību, Klients apņemas iesniegt Borealis visus pieprasītos personas datus elektroniski, rakstot uz sekojošu e-pasta adresi andmekaitse@borealis.ee
6.2. Borealis apstrādā Klienta personas datus atbilstoši normatīvajos aktos noteiktajām prasībām un tikai pārdošanas līgumu noslēgšanai un tā izpildei, lai sniegt pakalpojumu garantiju un remontdarbus. Borealis var izmantot Klienta personas datus, lai aizsargāt savas tiesības un nodot Klienta personas datus trešajām personām tiktāl, cik tas ir nepieciešams, lai aizsargātu tās tiesības.
6.3. Borealis nenodod, nepārdod un neizpauž trešajām personām savākto personisko informāciju bez Klienta iepriekšējas piekrišanas, ja vien nav juridiska pienākuma to darīt vai ja šie noteikumi ir paredzēti pārdošanas noteikumos.

  1. Derīgums un izmaiņas

7.1. Personas datu aizsardzības nosacījumi ir pieejami mūsu klientiem Borealis mājas lapā un tirdzniecības birojā.
7.2. Borealis ir tiesības jebkurā brīdī vienpusēji grozīt šo Privātuma politiku saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, paziņojot Klientam par attiecīgajiem grozījumiem Borealis mājaslapā vai/un sūtot ziņas pa e-pastu,

  1. Kontaktinformācija

Jautājumu gadījumā, kas saistīti ar Privātuma politiku, lūdzu, sazinieties ar mums, rakstot e-pastu uz andmekaitse@borealis.ee

Pēdējie labojumi Privātuma nosacījumos veikti 23.11.2018